Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky,
Frenštát pod Radhoštěm je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Logo kraje

Jednání školské rady (2005-2011)


8. 12. 2011

Školská rada byla informována o dosavadním průběhu školního roku a akcích, jichž se škola a její žáci zúčastnili. Dále byla seznámena s dalším průběhem slučování škol (Gymnázia a SPŠEIŘ) a využití Domova mládeže při rekonstrukci Domova důchodců a při konání V. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2012.


10. 10. 2011

Nově zvolená školská rada (volby proběhly k 1.9.2011) si zvolila svého předsedu (Mgr. Zdeňka Leščišinová) a místopředsedu (Ing. Petr Kubenka). Dále školská rada projednala a schválila výroční zprávu o činnosti školy za rok 2010/2011 a byla informována o přípravě školního roku 2011/2012, o průběhu maturit, o probíhajících jednáních se zástupci Střední průmyslové školy elektrotechniky, informatiky a řemesel ve Frenštátě p. R. v souvislosti se sloučením obou škol a o projektech, kterých se škola v současnosti účastní.
 


2. 6. 2011

Výjezdní zasedání školské rady.
 


22. 2. 2011

Školská rada se zabývala zprávou o hospodaření za rok 2010, kterou následně jednomyslně schválila. Dalším výrazným tématem byla Státní maturita žáků závěrečných ročníků a přijímací zkoušky. Mezi školní novinky patří: vytvoření Studentské rady a vybavení vstupního vestibulu za pomoci České televize. Ples maturitních ročníků byl velmi kladně hodnocen, podobně jako aktivita studentů v různých soutěžích.
 


10. 10. 2010

Školská rada projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2009/2010 a dokument ,,Vlastní hodnocení školy za období 2007 - 2010". Byla informována o Projektu EUROGYMNÁZIA, o generálce nové maturity MAG 2010, o plánech koncepčního rozvoje školy i o problémech financování investičních záměrů školy.
 


18. 6. 2010

Výjezdní zasedání školské rady.
 


23. 2. 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009, informace o školních aktivitách za 1. pololetí šk. r. 2009/2010, inspekční zpráva z inspekce v Gymnáziu Frenštát p. R., konané ve dnech 1.-3. 2009, informace ke Školnímu vzdělávacímu programu.


6. 10. 2009

Výsledek doplňujících voleb do školské rady, aktualizace volebního řádu, projednání a schvalování „Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/2009“, projednání a schvalování zprávy „Vlastní hodnocení školy za období 2008–2009“, informace k zahájení školního roku 2009/2010, k výsledkům přijímacího řízení, ke změnám ve složení pedagogického sboru a nepedagogických pracovníků, k plánu školních aktivit na školní rok, informace ke školnímu vzdělávacímu programu pro 4–leté studium a vyšší stupeň víceletého gymnázia účinného od 1.9.2009 a ŠVP pro nižší stupeň víceletého gymnázia, informace k maturitním zkouškám, informace k čerpání rozpočtu roku 2009, investiční akce, koncepční záměry a možnosti.


18. 6. 2009

Informace ze semináře k problematice školských rad, zásady zřizování školských rad při ZŠ, SŠ a VOŠ zřizovaných MSK, účinnost a změny volebního řádu školské rady, informace o doplňujících volbách, informace o školním vzdělávacím programu pro čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého studia s účinností od 1.9.2009, informace o nové maturitě a standardu kvality učitele, informace k ukončení školního roku 2008/2009 a k průběhu přijímacího řízení.


24. 2. 2009

Paní ředitelka přednesla Výroční zprávu o hospodaření školy v roce 2008, Mgr. Gráf podal informace o průběhu 1. pol. školního roku 2008/2009, byla prodiskutována změna školského zákona ve smyslu povinností a práv školských rad, informace o přijímacím řízení a nové maturitě podala paní ředitelka, paní Zahrádková informovala o průběhu a přípravě Školního vzdělávacího programu.
 


16. 9. 2008

Členové školské rady projednali organizační záležitosti pro školní rok 2008/09 a zvolili předsedu (Mgr. Zdeňka Leščišínová), místopředsedu (Ing. Petr Kubenka) a jednatele (Mgr. Marie Zahrádková). Dále zhodnotili uplynulý školní rok 2007/08, byli informováni o přípravách oslav "70 let školy", vlastním hodnocení školy, DVPP a projektech, kterých se škola účastní.

12.-30. 6. 2008
V termínu 12.-30.6.2008 se uskutečnily volby do Školské rady. Na základě výsledků voleb pokračuje Školská rada ve své práci v nezměněném personálním obsazení.


19. 2. 2008

Členové rady byli seznámeni se třemi projekty, kterých se chce škola zúčastnit: „Operační projekt ŽP – MŽP ČR“, „Operační program – vzdělávání pro konkurenceschopnost“, „Mapa školy“. Hodnoceny byly výsledky vzdělávání za 1. pol., mimoškolní aktivity, vstupní hodnocení prvních ročníků. Diskutována byla podoba nových maturit a oslava 70. výročí naší školy, která se bude konat v září 2008.
 


28. 11. 2007

Zasedání Školské rady proběhlo společně se Sdružením rodičů a přátel gymnázia. Na programu Školské rady byla inventarizace školního majetku. V závěru pozval předseda SRPG všechny zúčastněné na tradiční společenský večírek v únoru.


9. 10. 2007

Na programu Školské rady bylo projednání Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2006/2007, která byla v závěru jednání schválena a projednání dokumentu „Vlastní hodnocení školy“ za uplynulé dva roky. Dále se členové rady zabývali organizací a provozními záležitostmi školního roku 2007/2008.


14. 6. 2007

Tento den se uskutečnilo společné zasedání Školské rady a Sdružení rodičů a přátel gymnázia. Byl projednán "Školní vzdělávací program" a proběhlo hodnocení uplynulého školního roku 2006/07.


27. 2. 2007

Paní ředitelka RNDr. Milena Vaverková referovala o výroční zprávě o hospodaření za rok 2006. O školním plese informoval přítomné pan Ing. Aleš Jaroš a oživil svými postřehy i filmové představení studentů 8.A v kině. O dosavadních výsledcích práce na ŠVP hovořila paní Mgr. Marie Zahrádková. Členové rady byli seznámeni s celostátními a krajskými normativy a s jejich aplikací na naši školu. Učební plán a jeho změny s disponibilními hodinami připomněla paní ředitelka. O informacích, které budou zveřejněny na webových stránkách mluvil pan Mgr. René Gráf.
 


19. 9. 2006

Předsedkyně Mgr. Z. Leščišínová seznámila přítomné s návrhem programu jednání a plánem práce v následujícím období. Ředitelka školy se ve svém příspěvku vrátila k výroční zprávě školy, shrnula připomínky, jež jí členové předali, a ujistila je o jejich zapracování do zprávy. Školská rada dále schválila text dopisu na KÚ MSK, jímž podpořila žádost školy o prominutí odvodu.V diskusi členové hodnotili novou počítačovou učebnu a její slavnostní otevření. RNDr. Vaverková opakovala poděkování sponzorům, kteří přispěli na její vybavení. Školská rada všechny předložené zprávy schválila.


28. 6. 2006

Hodnocení školního roku 2005/06.

22. 3. 2006
Projednání a schválení Výroční zprávy o hospodaření za školní rok 2005. Organizační řád, vnitřní kontrolní systém, zpráva o studijních výsledcích za 1. pololetí školního roku 2005/06.


29. 9. 2005

Volba předsedy (Mgr. Zdeňka Leščišínová), volba místopředsedy (Ing. Petr Kubenka), volba jednatele (Mgr. Marie Zahrádková), projednání a schválení jednacího řádu, projednání a schválení výroční zprávy školy za školní rok 2004/05, projednání a schválení řádu školy.